ANA TÜZÜK

EKMEK SANAYİİ İŞVERENLER SEDİKASI ANA TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler

 

Madde 1 - SENDİKANIN ADI VE FALİYET ALANI:

 

Sendikanın Adı: EKMEK SANAYİİ İŞVERENLER SENDİKASI’ dır.

 

Faaliyet Alanı: İki (2) no’ lu iş kolunda ülke çapında faaliyette bulunur.

Madde 2
 - SENDİKANIN MERKEZİ :


Sendikanın Merkezi: İstiklal Cad. Mısır Apt. No: 163 Kat:3 Daire:11 BEYOĞLU-İSTANBUL

Gerekli görülen yerlerde Genel Kurulun onayı ile Yönetim Kurulunca şube ve temsilcilik açılabilir.

Madde  3 SENDİKANIN AMACI :

 

Sendika’ nın Amacı: Kurulu bulunduğu İki (2) nolu İş kolunda faaliyet gösteren işverenlerin, başta çalışma hayatını düzenleyen mevzuat ve uygulanması olmak üzere mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, iş kolunda kurulmuş ve kurulacak olan sanayiin verimli ve ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, Toplu İş Sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak ve devam ettirmek, iş kolundaki işverenleri sendika çatısı altında toplamak amacıyla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

Madde  4 - SENDİKANIN İLKELERİ:

 

Sendika, yukarıda belirtilen temel amacı gerçekleştirme yönünden kanunların vesair mevzuatın verdiği olanaklar oranında her türlü faaliyet ve girişimde bulunur.

Madde  5 - SENDİKANIN ÇALIŞMA KONULARI:

 

A-    Üyelerinin ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini korunmak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla üyelerini resmi makam ve merciler önünde temsil eder.

B-    B-İşçi sendikaları ile temaslar kurar, ortak çalışma ve işbirliği sağlar. Üyeleri adına ve onları temsilen Toplu İş Sözleşmeleri, protokolleri akdeder. İş Uyuşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, arabulucuya hakem kurullarına ve mahkemelere üyeleri adına başvurur.

C-    Çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden örf ve adetten üyelerin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda, üyesi işverenleri temsilen adli ve idari mercilerde gerekli girişimlerde bulunmak, Belediyeler de odalarda fiyat tespiti müzakerelerine katılmak, tekliflerde bulunmak.

D-    İşverenlerin mesleki bilgilerinin arttırıcı, milli tasarruf ve yatırımlarının gelişmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edici seminer, kurs ve konferanslar tertip eder, açık oturumlar düzenler veya tertiplenen bu tip toplantılara katılır. İlmi araştırmalar yaptırır ve bu araştırmaların sonuçlarını yayınlar. Kurulu olduğu iş kolu hakkında topluca ve ilim adamlarına bilgi verici çalışmalar yapar. Belediyeler ve odalar ile koordineli olarak çalışır. Ekmek gibi çok değerli besin maddesinin israfını önleyici tedbirlerin neler olduğunu inceler, inceletir. Bu husustaki tüm gelişmeleri takip ederek; Türk halkına ve üreticiye duyurur. Ekmek üretiminin buğdaydan İtibaren son üretim aşamasına kadar düzenlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılmasına ön ayak olacak ön çalışmalar yapar, yaptırır.

E-    Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözmek için çeşitli çabalar harcar ve bu yolda arabuluculuk yapar.

F-     İş kolunu ve çalışma hayatını ilgilendiren mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasını yakından takip eder. Bu konulara ait görüşlerini hukuki, iktisadi ve idari merci ve makamlara iletmeye çalışır.

G-    Mevzuat hükümleri dairesinde kurulu bulunduğu iş kolu ve amacı ile ilgili milli kuruluşlara üye olabilir ve gene mevzuatla sınırlı olmak koşuluyla bu kuruluşların toplantılarına temsilci gönderebilir.

H-    Mevzuatla sınırlı ve kurulu olduğu iş kolu ve amacı ile ilgili olmak üzere basılı bülten, gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan ve olmayan her türlü yayanı yapabilir.

İ-      İlgili makam ve mercilere, hakeme, arabulucuya, yargı organlarına iş kolu temsilcisi olarak üyesi işverenlerin ortak menfaatlerini ilgilendiren hususlar ile Toplu İş Sözleşmesi ve mevzuattan doğan diğer hususlarda görüş bildirir, talepte bulunur ve kuruluşlarda üyelerini temsil eder.

J-     Gerekirse grev ve lokavt fonu ihdas edebilir. Bu hususa ait usuller mevzuata uygun olmak koşulu ile ayrıca bir tüzükte belirtilir.

K-    Kanun çerçevesinde üyeleri adına lokavta karar verir ve uygulanan lokavtı yürütür.

L-     Üyelerine ilgili iş kolunun müşterek menfaati ile ilgili hususlarda hukuki, iktisadi ve mali çalışmalarının sonuçlarını duyurur, bu husustaki görüşlerini iletir, büro ve danışmanlık hizmeti sunar.

M-    Amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. Gayrimenkul ipoteği ve menkul rehin edebilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek kabul ve tesis edebilir veya ipoteği fevk edebilir.

N-    Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına katkıda bulunmak ve nakit mevcudunun % 10 dan fazla olmamak koşuluyla bu kooperatiflere kredi vermek.

O-    Yukarıda yazılı olanların dışında kanun ve ilgi mevzuatın müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunur. Ekmekçiliğin; üretiminden, satışına ve pazarlanmasına kadar çağdaş teknolojik yeniliklere sahip olması için çalışmalar yapar.

 

Madde 6 - ÜYE OLMA:

 

Sendikanın kurulu bulunduğu iş kolunda faaliyette bulunan bir iş yerinin gerçek veya tüzel kişi olan işvereni sendikaya üye olabilir. Üyelik başvurusu üye olmak isteyenin Sendikaya yazılı başvurusuyla yapılır.

A-    Gerçek kişi olan işverenin medeni hakları kullanmaya ehil bulunması ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde üyelik, red kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.

B-    Gerekli Koşulları haiz bulunan gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğe alınabilmeleri:


1- Örneğine uygun 1 nüsha kayıt fişinin doldurulup imzalanmasına,

2- Başvuran gerçek veya tüzel kişinin hakkında en az iki üye tarafından olumlu kanaat verilmesine

3- İsteğin Sendika Yönetim Kurulu tarafından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır.

 

 Madde. 7 - ÜYELİKTEN ÇIKMA:

A)    Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.

B)    Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

C)    İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin sendika ve üst kuruluşlardaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzel kişiliği temsilen işveren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri hâlinde tüzel kişiliğin üyeliği düşmez. Bu durumda işveren vekilinin kuruluş organlarındaki görevleri sona erer.

      

Madde.8 - ÜYELİĞİ SONA ERDİREN DİĞER HALLER:

 

A)    İşkolunu değiştirenin sendika üyeliği kendiliğinden sona erer.

B)    Üyeliğin kazanılması ile üyeliğin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça (Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.


Madde.9 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Üyenin sendikadan çıkarılma kararı, disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapor üzerine yönetim kurulunun teklifi ile Genel Kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılan üye ile işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na yazı ile tebliğ edilir.

Sendikadan çıkarma aşağıda yazılı nedenlerden birine dayanılarak yapılır.

 

A)    Sendika amaçlarına aykırı davranışta bulunmak,

B)    Bu tüzük ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun genel kurul prensip ve kararlarına uygun talimatlarına riayetsizlikte bulunmak,

C)    Sendikaya verilmesi gereken aidat veya diğer borçları Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek bir neden olmaksızın 3 aydan fazla geciktirmek ve yapılan yazılı ihtara rağmen bunları ödememek,

D)    Sendikanın amaçlarına ulaşması ve gelişmesi için yapacağı muamele, faaliyet ve teşebbüsleri engellemek,

E)    Sendikanın ve üyelerin şeref ve itibarının zedeleyici davranışlarda bulunmak

 

 

Madde.10 - ÜYENİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 

Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir.

Üye, üyelik aidatını sendikaya zamanında ödemekle yükümlüdür. Uyarıya rağmen borcun ödenmemesi halinde üye borcunu ödeyene kadar sendika içi seçme, seçilme ve üyelik haklarından yararlanamaz ve sendikanın hiçbir faaliyetine iştirak ettirilmez.

Üyenin zamanında ödememiş olduğu aidat borcu için bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Madde. 11 - SEDİKANIN ORGANLARI:

 

A-    ZORUNLU ORGANLAR:

 

a)     GENEL KURUL

 

b)     YÖNETİM KURULU

 

c)     DENETLEME KURULU

 

d)     DİSİSPLİN KURULU

 

B-    DİĞER ORGANLAR:

a)   YÜRÜTME KURULU

 

b)   DANIŞMA KURULU

 

C-    YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER:


a)     Türk vatandaşı olmak

b)     Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,

c)     Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,

d)     6356Sayılı Kanuna aykırı bir hareketten mahkûm olmamış bulunmak,(kanun metninin detayının yani “Fiil ehliyetine sahip ve fiilen çalışan gerçek veya tüzel kişiler sendika kurma hakkına sahiptir. Ancak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunanlar sendika kurucusu olamaz.

e)     Sendikanın üyesi olmak ve fiilen ve bir fiil işveren olmak

 

Madde 12 - GENEL KURULUN OLUŞMASI:

 

A)    Genel kurul sendikaya kayıtlı tüzük kurallarına aykırı olmayan üyelerden, üyenin tüzel kişi olması halinde temsilcisinden, adi ortaklık olması halinde her işyeri için bir ortaktan, üye, temsilci ve ortak sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur.

B)    Delegelerin saptanması bir yönetmelikle belirlenir. Ancak delege sayısı yüzden yüzden az, beş yüzden fazla olmaz. Sendikanın 06.04.1994 tarihli kararı Delege Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

C)    Delege sıfatı, bir sonraki olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.

D)    Delege seçiminin usul ve esasları kuruluşun tüzüğü ile belirlenir. Ancak tüzüklere delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler konulamaz. Her ilçe delege seçim bölgesidir. Delege seçimi ilçede bulunan üyelerin sayısına göre belirlenir.

Kuruluşların genel kurulu, tüzüğüne göre üye veya delegelerden oluşur. Kuruluş ve şubelerin yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, bu sıfatla kendi genel kurullarına delege olarak katılır.


Madde 13 - GENEL KURUL TOPLANTILARI:

 

Genel kurul (4) yılda bir yapılır.

Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun vereceği karar veya üyelerinden 1/5'nin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarına üyeler elektronik posta yoluyla  çağrılır ve en az 15 gün önceden toplantı günü saati yeri gündemi sendikanın kurumsal resmi internet sayfasının ana sayfasında ilan olunur. Ayrıca kamu makamlarına bildirilir. İki Genel Kurul arasındaki döneme ait muhammen bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önceden tüm üyelerine gönderilmesi zorunludur.

A-    Genel kurul üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantı en çok 15 gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı üye veya delege tam sayısının 1/3’ ünden az olamaz.

Sendikanın feshi veya tasfiyesi konularının görüşülebilmesi için üyelerinin veya delegelerinin 2/3 çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

B-    Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

C-    KARAR NİSABI: Karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege sayısının 1/4' ünden az olamaz.

D-    Gerekli yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla belgelenir. Sendika Genel Başkanı veya Vekili Genel Kurulu açar. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek ve gerekli tutanakları düzenlemek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki de katip seçer.

 Genel kurul toplantılarında üyelerin 1/10'unun istemi üzerine gündemde değişiklik yapılması zorunludur.

E-    Genel kurullarda zorunlu organlara seçimler yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarından en az 15 gün önce Genel Kurula katılacak üye veya delegeleri belirleyecek listeler ile toplantının gündemi, yeri, saat ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar belirtilen bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi edilir. O yerde birden fazla seçim kurulu varsa görevli seçim kurulunu il seçim kurulu tespit eder. Hakim tarafından onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Genel Kurulun toplantı tarihinden 7 gün önce sendika binasına asılmak suretiyle ilan edilir. Onaylanmış Listeler üç gün süreyle askıda kalır. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Genel Kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listelerle birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilir. Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar.

Oylar oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir seçim kurulu tarafından mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi ve imzaları alınmak suretiyle kullandırılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kâğıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere seçim kurulu başkalığına verilir.

 

Madde  14 -GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurul sendikanın en yüksek organı olup, yasaların koyduğu ve bu tüzükte diğer organlara verilmeyen yetkileri kullanır.


GENEL KURULUN BAŞLICA GÖREV VE YETKİLERİ:

 

a) Organların seçimi

b) Tüzük değişikliği

c) Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi

ç) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları ile yeminli mali müşavir raporlarının görüşülmesi

d) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası

e) Bütçenin kabulü

f) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine verilecek ücret, tazminat, ödenek ve yolluklar ile sosyal hakların belirlenmesi

g)Taşınmaz satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

ğ)Üst kuruluş kurucusu olma, üst kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme

h) Şube açma, birleştirme veya kapatma, bu konuda tüzükte belirlenen esaslar doğrultusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

ı) Birleşme veya katılma
i) Uluslararası kuruluşun kurucusu olma, uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme
j) Kuruluşun feshi
k) Mevzuat veya tüzükte genel kurulca yapılması öngörülen diğer işlemleri yerine getirme ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlama

Şube genel kurulları, sadece birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (k) bentlerinde belirtilen görevleri yerine getirir. Şube genel kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

 

Madde 15 - YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE VAZİFELERİ:


Yönetim kurulu; 1 başkan 8 üyeden oluşur. Genel başkan, Genel Kurul tarafından seçilir. Seçimde en çok oy alan ilk 8 kişi yönetim kurulu asil üyesi, sonraki 9 kişi yedek olur. Genel başkan Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu arasından bir Başkan vekili, 4 başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman, bir veznedar seçer. Genel başkan yardımcılarından biri idari işlerden diğeri mali işlerden sorumludur.

Sendika genel başkanın bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkan vekili başkanlık yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Sekreter üye, büro personelinin amiridir. Yönetim kurulu kararları toplantı sonunda sekreter üye tarafından karar defterine geçirilir ve defter toplantıya katılanlarca imzalanır. Üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yerine yedeklerden sırasına göre üye göreve çağrılır.

 

1.     GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sendikayı resmi veya hususi merciler nezdinde idari, mali, adli ve iş koluna ilişkin hususlarda temsil etmek,

b) Sendika ve üyeleri adına davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek davadan feragat ve davayı kabul etmek,

c) Toplu Sözleşmeler yapmak, gereken hallerde ve mevzuat çerçevesinde lokavta karar vererek uygulanmasını sağlamak, toplu görüşmelere katılacak ve Toplu Sözleşme yapacak temsilcileri ve elemanları seçmek ve yetki vermek,

d) Gereğinde sendika üyesi olan ve olmayan kişileri belli konuların takibi için görevlendirir.

e) Sendika teşkilatını kurmak ve Genel Kurulca tayin edilen tahsisata göre personel ücretiyle, ödenek ve yollukları saptamak, tayin, terfi, iş akdinin sona erdirilmesi gibi personel işlerini karara bağlamak,

f) Sendika gelirlerinin toplanmasını ve bütçe çerçevesi içinde gerekli masrafların yapılmasını sağlamak,

g) Mevzuat gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtların düzenli ve usulüne göre tutulmasın sağlamak,

h) Sendika olağanüstü Genel Kurul toplantısına karar vermek ve toplantı gündemini hazırlamak,

ı) Çalışma raporunu ve bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak

i) Bütçe fasılları arasında her fasılın % 25 'ini aşmamak üzere nakiller yapmak,

j) Tüzüğün diğer maddelerinde Yönetim Kuruluna verilen yetkileri kullanmak,

k)Yurt çapında ekmekçilik sanat ve mesleğini düzene sokacak kanunlar ve kararlar çıkarılmasına yardımcı olunması için üst makamlara ulaşmak ve zamanında girişimlerde bulunmak,

l) Sendika adına mevzuata uygun gayrimenkuller satın almak,

m) Meslekte tesanüdü temin etmek bakımından, şirket ve kooperatifler kurulmasına yardımcı olur.

n) Belediye ve diğer resmi ve yarı resmi daire, müessese ve örgütlerce kanun, mevzuat veya taamül gereği verilecek, etiketler, un, istihkak cüzdanları, sağlık cüzdanları v.s. evrak ve belgeyi, malzeme ilaçları ve katkı maddelerini diğer eşya ve levazımı bedelsiz veya bedelini vererek alıp ve Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda meslektaşlarına dağıtmak,

o) Meslektaşlar arasında haksız rekabete yeltenecek olanlara karşı alınacak önlemleri tespit eder, ilan edilen fiyattan aşağı ekmek satan üyeleri uyarır. Gerekirse cezalandırılması için disiplin kuruluna başvurur.

 

Madde 16 - SENDİKANIN TEMSİLİ VE İLZAMI:


            a) Sendikanın Temsili:


            Sendikayı Yönetim Kurulu temsil eder.

Yönetim Kurulunu başkan temsil eder, yokluğunda başkan vekillerinden biri temsil görevini yapar.

Sendika adına beyanat vermeye başkan, yokluğunda başkan vekilleri yetkilidir.


            b) Sendikanın İlzamı:


Sendikayı ilzam, başkan ve başkan vekillerinden birinin birlikte imzaları ile mümkündür. Başkanın yetki vermesi halinde, başkan vekillerinden biri ile genel sekreterin müşterek imzaları da sendikayı ilzam eder.

Yönetim Kurulu, sendikayı ilzam edecek kimseleri tayin ve tespite yetkilidir.

Sendikayı ilzama yetkili olanlar imza sirkülerinde belirtilmiştir.

Madde 17 - DİSİPLİN KURULU:


Disiplin kurulu genel kurul tarafından üyeleri arasından seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ilk toplantılarında, birini başkan seçer. Üyelerin süresi sonraki kongreye kadar devam eder.

Madde 18 - DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Disiplin Kurulu; Üyelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini ve sendika amaçlarına uygun hareket edip etmediklerini tahkik eder.

İhlal edenler hakkında uyarı ve kınama cezası verir. Üyelikten çıkarılması gereken durumların vukuunda üye ile ilgili dosyayı oluşturarak kendi kanaati ile birlikte keyfiyeti Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi eder. Çıkarılma ile ilgili teklif, Yönetim Kurulunca hazırlanır.


Madde 19 - DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANTI USULÜ VE KARARLARI:

 

Disiplin Kurulu, Genel Kurul veya Yönetim Kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Yapılacak başvuruyu izleyen hafta içerisinde Disiplin Kurulu meseleyi incelemeye başlar ve en kısa zamanda karara bağlar.

Kurulun görüşmeleri gizlidir. Kararlar gizli oyla verilir.

Disiplin kurulu aldığı kararları gerekçesiyle birlikte en geç bir hafta içinde Yönetim Kuruluna yazı ile bildirilir.

Madde 2O - DENETLEME KURULU:

 

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Asil üyeler ilk toplantıda bir başkan bir de raportör seçerler.

Madde 21 - DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKILERİ:

 

Sendika ve konfederasyonların idari ve mali denetimleri, 6356 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde bu kuruluşların tüzük hükümleri ile genel kurul kararlarına uygun olarak denetleme kurulları tarafından yapılır.

Denetleme kurulu, idari denetim kapsamında sendika ve konfederasyonların;

 

a)     Yönetim ve işleyişlerinin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını,

b)     Gelen ve giden evrak defterlerinin düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığını, evrak numaralarının sıra takip edip etmediğini ve evrak arşivinin düzenli olup olmadığını,

c)     Üye kayıt ve üyelik sona erme listelerini,

d)     Yönetim ve çalışmalarına ilişkin diğer hususları,

e)     Sendikanın mal ve idari defter kayıtlarının mevzuata ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu dilediği zaman veya en az yılda iki defa tetkik edebilir. Yönetim kuruluna rapor verir, hazırlayacakları raporu Genel Kurula sunarlar. Genel sekreter her türlü muamelatı tetkike arz etmek ve izahat vermekle yükümlüdür.

f)      Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

g)     Gelir ve giderlerin 6356 sayılı Kanuna, tüzüklerine, Genel Kurul kararlarına, bütçe esasları ile Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını,

h)     Mali işlemlerinin 6356 sayılı Kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlenip işlenmediğini,

i)      Vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerinin süresinde verilip verilmediğini, bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapılıp yapılmadığını,

j)      Gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olup olmadığını,

k)     Yönetim Kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüklerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını,

l)      Mali yönetimlerine ilişkin diğer hususları, denetler.


Madde 22 - DANIŞMA KURULU:

 

Sendika Yönetim Kurulunun belirleyeceği konularda danışmanlık yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 5 kişiden oluşur. Kurul üyeleri her ay toplanır.

Aralarında bir başkan, bir de yazman seçerler. Danışma Kurulunun gündemi ve çalışma düzeni sendika Genel Sekreterliği tarafından hazırlanır, yürütülür.

Danışma Kurulu üyelerine gösterdikleri çalışmaya karşılık hakk-ı huzur verilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL SEKRETERLİK


Madde. 23 - GENEL SEKRETERLİK:

 

Genel Sekreter ve Yardımcılarının tayini ve görevlerine son verilmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Görevi, sendika faaliyetlerini ana tüzük, yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütmektir.

Genel sekreter yukarıdaki faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kuruluna karşı sorumludur.

Genel sekreter, Genel Kurul, Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılır. Ancak toplantılarda oy kullanamaz.

GÖREV VE YETKİLERİ;


a)     Sendika bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları idare etmek, haber toplama, ilgili yayınları ve istatistikleri derleme, neşriyatta bulunmak, bunlar hakkında Yönetim ve Denetim Kuruluna bilgi vermek,

b)     Muamelat ve muhaberatın muntazaman çalışması ve işlemesini temin etmek,

c)     Sendika hesaplarını kontrol etmek,

d)     Sendika organlarının kararlarını yürütmek,

e)     Sendika teşkilatının faaliyetlerini takip etmek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konuda Yönetim ve Denetim Kuruluna bilgi vermek,

f)      Görüşülmesi gereken konuları tespit ile Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

g)     Aidatların vesair gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak ve sendikaya yeni gelir kaynakları aramak,

h)     Tanzim edilecek bilanço ve mali durumu Yönetim ve Yürütme Kuruluna bildirmek.

i)       

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde. 24 - MAMELEK VE GELİRLER

 

a)     Üyelerden alınan aidatlar,

b)     Bağış eğlence ve konser hasılatı

c)     Mal varlığı gelirleri, mal varlığının devir temlik veya satışından doğan gelirlerden ibarettir.

Üye işverenlerin ödeyeceği aidat genel sekreter nezaretinde sendikanın görevlendirdiği tahsildar tarafından toplanır.

Aidatın Aylık Tutarı: Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenir. Sendikanın aylık aidatı her olağan Genel Kurul toplantısında kanuni hadleri aşmamak ve ihtiyaçlara göre olmak koşuluyla yeniden tespit edilir. Sendikanın yıllık aidatı 420,00 TL’dir.


Madde. 25 - TAHSİLAT:

a)     Her çeşit gelir tahsilatı sıra numaralı, sendika mühürü ile mühürlü, koçanlar ve tahsil edenin imzasını taşıyan makbuz karşılığı yapılır.

b)     Tahsilat ve en geç otuz gün içinde sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait bulunan banka veya bankalara yatırılır.

c)     Sendikanın kasasında tutacağı nakit 4.000,00 TL’yi geçemez.

 

Madde. 26 - MAL BİLDİRİMİ:


            Sendika yöneticileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde kendilerinin, eşlerinin ve velayeti altında bulunan çocuklarının yönetim esaslarına göre doldurulacak mal varlıkları bildirimini notere vermek zorundadır. Bu bildirimin verildiğini gösteren belgeler sendika denetçilerine verilir. Bu belgeler Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. Bu zorunluluğa uymayanların yönetici sıfatları bildirim süresinin bitiminden itibaren üç gün geçmesi halinde sona erer. Mal bildiriminde bulunanlar görev süresinin sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Madde. 27- GİDERLER:

 

            Sendika, gelirlerini amaçları ve sendikalar kanununda gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme envanter defterine kayıt edilir. Bunlar dışında hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez. Hiç kimseye borç veremez.

Madde. 28-GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ:

 

Sendikanın Yönetim Kurulu üyeleri ile başkana verilecek ücretler her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar Genel Kurul tarafından tespit edilir. Sendika adına ve sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendireceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da Genel Kurul tarafından tespit edilir. Kişilere ödenen her türlü ücret gündelik ve yolluklar Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulan raporda gösterilir.

Madde. 29 - TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR:


Sendika aşağıdaki defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler.

a)     Üye kayıt fişleri ile çıkış bildirimi (Yönetmelikte belirtilen)

b)     Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih ile yazılmasına mahsus karar defteri,

c)     Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kaydedileceği gelen ve giden evrak kayıt ve zimmet defteri.

d)     Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı, gelen ve giden evrak dosyaları,

e)     Aidat, yevmiye, envanter defteri ile ilgili defteri kebir

f)      Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile giden evrak ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.

 

Yukarıda sayılan defterlerin her olağan Genel Kurulu izleyen 15 gün içinde notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılmak zorundadır.

 

Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullarının karar defterine yazılacak kararları, ait oldukları kurul üyelerince imzalanır. Genel Kurul karar defterine yazılacak kararların da Genel Kurul divan üyeleri tarafından imzalanması zorunludur. Sendika tutmakta olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter de tutabilir. Sendika hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde. 30- BİLANÇO VE ÇALIŞMA RAPORU GÖNDERME ZORUNLULUĞU:

 

Sendika her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma ve denetleme raporlarını ait olduğu dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na ve bağlı bulundukları konfederasyona gönderilirler.

Bu bilanço ve hesaplar ile çalışma raporunda sendika o devre içindeki:

1.     Gelirleri ve bunların kaynakları,

2.     Giderleri ve bunların sarf yerleri,

3.     Yönetim Kurulu üyeleri ile, başkanları ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretlerle, yolluk, gündelik ve ödenekler,

4.     Sendikada çalışan personele ödenen meblağ

5.     Para ve kıymetler mevcudu,

6.     Demirbaş mevcudu,

7.     Taşınmaz mevcudu,

8.     Üyelerin sayısı,

9.     Sendikalar kanunu ile ilgili tüzükte belirtilen diğer bilgiler.

 

Madde. 31- FESH, İNFİSAH VE KAPATMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ:


            Sendikanın feshi veya infisah tarihinde sendika Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu üyesi ise mal varlığı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna devredilir.

a)     Devir Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonunca kabul edilmediği takdirde,

b)     Sendika fesih veya infisahı tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu üyesi değil ise,

c)     Sendika mahkeme karan ile kapatılırsa, tasfiye neticesinde kalacak paralar “Türkiye İş Kurumunca” belirlenecek milli bankalardan birine yatırılır ve mallar bu kuruma mal edilir.

d)     Demirbaşların satış ve terkini, Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine terkin edilir veya satışa çıkarılır. Satış, yasaların emrettiği şekilde açık artırma yoluyla yapılır.

 

Madde. 32 - İşbu Tüzükte hakkında hüküm bulunmayan hususlarda Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Madde. 33 - Tüzük Değişikliği: Genel Kurul Tüzük Değişikliği yapmaya yetkilidir. Genel Kurula katılan üye tam sayısının salt çoğunluğuyla tüzük değişikliği yapılabilir.

 

Madde. 34 - 16.05.1998 tarihinde yapılan Tüzük Değişiklikleri ile 29.05.2010-17.05.2014-21.07.2018 tarihlerinde yapılan Tüzük değişiklikleri, Genel Kurulca kabulü tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

SON HÜKÜMLER

 

Madde. 33 – KURUCULAR;

1) Hulusi AKPULAT                          1324      Selanik                  Şevki                      65/1 Sok. No: 8                   Z. Burnu – İST.


2) İsmail Hakkı KEÇELİ                   1329      Çayeli                    Muharrem             Kalyonculuk Cad.No: 16       Beyoğlu – İST.


3) Hüseyin MEMİK                            1324      Safranbolu            Mehmet                 Akıncılar Sok                         Koca M. Paşa – İST.


4) Cemal VURAL                                1325      Eflani                    Şakir                      14. Sok. No: 38                     Z.Burnu – İST.


5) Celal YAZICI                                   1336      Çayeli                   Mustafa                 Akar Çeşme Cad.No:73/1     Eyüp – İST.


6) Fazlı YAVUZ                                   1328      Safranbolu            Mehmet Ali           İslambey Cad. No: 62             Eyüp – İST.


7) Ahmet ÜNAL                                  1929      Çayeli                    Osman                  İstiklal Cad. No:13                Beyoğlu – İST.


8) Hasan KOCAER                            1335      Safranbolu             Şevki                      Ordu Cad. No:13                  Beyazıt – İST.


9) İbrahim ONDUR                            1321      Safranbolu             Mehmet                 Bahriye Cad. No:85               Kasımpaşa – İST.


10) Kazım AYDIN                               1317      Eflani                     Ahmet                    Bağdat Cad. No:67               Kızıltoprak – İST.


11) Hilmi IŞIK                                      1313      İstanbul                 Halil                       Valide cami Sok. No:51        Aksaray – İST.


12) Süleyman EMİROĞLU               1331      Safranbolu              Hüseyin                 Söğütlüçeşme Cad.No:46     Kadıköy – İST.


13) Ali AŞKIN                                      1328      Safranbolu           Mehmet                 Miroğlu Sok. No:9                  Üsküdar – İST.


14) Hikmet BORAN                           1919      İstanbul                 Ömer                     Kalyonculuk Sok. No:35         Beyoğlu – İST.


15) Rıza VAROL                                 1928      Eflani                     Şevki                      Küçük M.Paşa Cad.              Fatih – İST.