18 Ağustos 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31927

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinin başlığı “Üretici ve tedarikçiye yapılacak ödeme ve iadeler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “seksen beşinden, bunların dışındaki perakende işletmeler için ise yüzde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “üreticiden” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Büyük mağaza, zincir mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmeler tarafından ödemenin tedarikçiye yapılması halinde, üreticiye yapılacak ödeme tutarına ilave olarak, tarife fiyatı ile üreticiye yapılacak ödeme tutarı arasındaki farkın en az yarısı, bu perakende işletmeler tarafından tedarikçiye ödenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.